Školní řád MŠ Oleška

Zpracovaný dle zákona č.561/2004Sb.o předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělání / dále jen školský zákon/, a dle vyhlášky MŠMT ČR č. 43/2006      o předškolním vzdělávání / ve znění pozdějších předpisů

1.Mateřskou školu Oleška provozuje obec Oleška

2. Provoz školy byl stanoven jako celodenní na dobu 6.30 – 16.00

3.Přerušení provozu MŠ: provoz mateřské školy se přerušuje v měsíci červenci a srpnu zpravidla na 5 nebo 6 týdnů. Přerušení nebo omezení provozu je  jednostranný úkon ředitelky podmíněný předchozím projednáním se zřizovatelem. Ředitelka zveřejní  informaci o omezení nebo přerušení provozu MŠ  na přístupném místě nejméně dva měsíce předem. Omezení nebo přerušení provozu mimo prázdniny – ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem lze provoz omezit nebo přerušit i v jiném období . / §3 odst.2 vyhlášky/ Závažnými důvody jsou takové organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o přerušení či omezení provozu ředitelka zveřejní neprodleně poté , co o něm rozhodne.

4. Přijímací řízení: předškolní zařízení je určeno pro děti zpravidla od 3 do 6 let věku, vyjímečně mladší a pro děti, jimž byl doporučen odklad školní docházky. O přijetí dítěte do MŠ rozhodne formou správního rozhodnutí výhradně ředitelka na základě písemné žádosti podané zákonným zástupcem. Ředitelka rozhodne ve správním řízení o přijetí , či nepřijetí do MŠ a při rozhodování se řídí platnými kritériemi školy pro přijímání dětí, s nimiž jsou zákonní zástupci při zápisu seznámeni. Přednostně přijme dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě z kapacitních důvodů přijmout, zajistí obec, v niž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení  dítěte  do jiné mateřské školy. Dítě může být k předškolnímu vzdělání přijato i v průběhu školního roku, pokud je kapacita školy volná. O přijetí zdravotně postiženého dítěte  do MŠ rozhodne ředitelka na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Termín přijímacího řízení bývá přesně stanoven / březen/, je konzultován s obecním úřadem v Olešce a veřejnost je o způsobu, místu konání  a času informována dostupnými prostředky / plakáty , rozhlas, internetové stránky/

5.Pokud je dítě k předškolnímu vzdělávání přijato, MŠ nad ním vykonává dohled od doby, kdy je pedagogická pracovnice převezme od zákonného zástupce, nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy je pedagogická pracovnice předá jejich zákonnému zástupci ,nebo jím pověřené osobě. Zákonní zástupci mohou k vyzvednutí dítěte pověřit jinou osobu na písemné pověření, které předají pedagogické pracovnici.V žádném případě není možné, aby dítě přicházelo do třídy samo. Bez písemného pověření nelze vydat dítě nikomu jinému než zákonnému zástupci. Pokud si zákonný zástupce, nebo pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník se pokusí kontaktovat telefonicky zákonného zástupce,  telefonicky informuje ředitelku školy, obrátí se na Policii ČR – podle §43 zákonač. 283 /1991 Sb., o Policii ČR , ve znění pozdějších předpisů, s dítětem setrvá na území MŠ do vyřešení záležitosti.

6. Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonického spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny.

7.Mateřská škola se z bezpečnostních důvodů zamyká v 8, 00 hodin, znovu se odemyká v 11,45 . hodin, odpoledne se odemyká ve 14,15 hodin. V jiném čase, prosíme, zvoňte.

8.Stravování- při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování. Pokud je dítě v době podávání jídla přítomno v MŠ stravuje se vždy! Stravování zajišťuje Školní jídelna MŠ Oleška, kde se platí úplata za sttravné! Podmínky, platné směrnice, jídelníček je vyvěšen na nástěnce VŠJ. Přihlašování a odhlašování stravného se provádí den předem, v případě náhlého onemocnění do 7,00 hodiny ranní ústně nebo telefonicky na čísle 321 697 678 Stravování je zajištěno dle platných předpisů 3 krát denně- dopolední svačina- oběd – odpolední svačina. V průběhu celého dne je zajištěn dostatečný pitný režim. Nápoje připravuje kuchařka a za hygienické podávání odpovídá pedagogický pracovník.                                                                                                                             

9. Omlouvání dětí   ,zdravotní stav – zákonný zástupce oznámí nepřítomnost dítěte v MŠ vždy neprodleně. Při opětovném nástupu do MŠ   přihlásí  dítě den předem. Př i předání dítěte do MŠ informuje zákonný zástupce pedagogického pracovníka o případných obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání. Zákonný zástupce rovněž informuje MŠ  o každé změně  zdravotní způsobilosti dítěte i jiných závažných skutečnostech , které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. V případě, že se u dítěte projeví známky onemocnění během pobytu v MŠ, je povinen zákonný zástupce, nebo jím pověřená osoba neprodleně po výzvě pedagogického pracovníka dítě z MŠ vyzvednout.                       

10. Ukončení docházky- ředitelka může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, a to po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte – jestliže se dítě bez omluvy zákonného zástupce nezúčastní předškolního vzdělávání  po dobu delší než dva týdny,zákonný zástupce dítěte opakovaně závažným způsobem narušuje provoz MŠ- např. nerespektuje dobu provozu MŠ, nedodržuje školní řád. Nebo končení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař, zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ, nebo za stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelkou jiný termín ůhrady.

11. Práva zákonných zástupců / rodičů/  - rodiče mají možnost podílet se na plánování programu MŠ svými návrhy a náměty, pomocí i připomínkami, mají možnost seznámit se s činností mateřské školy.Rodiče se mohou zapojit do adaptačního režimu dítěte v MŠ po dohodě s ředitelkou. Rodiče mají právo být informováni o prospívání svého dítěte, o jeho individuálním vývoji, s učitelkami se domluvit na společném postupu při výchově a vzdělání jejich dítěte. Mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých akcí, o všem co probíhá v MŠ jsou informováni na nástěnkách. Stížnosti , podněty k práci v MŠ podávají u ředitelky školy, která je v zákonné době vyřídí , nebo podstoupí nadřízeným orgánům. Rodiče si mohou domluvit s pedagogickými pracovnicemi čas na konzultace o dítěti.

12.Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání- každé dítě má právo: Na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti. Na zajištění činnosti a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně. Na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠ. Všechny děti mají dále práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte.

13. Práva a povinnosti pedagogů – pedagogické pracovnice přispívají svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Mají právo na zdvořilé chování ze strany zákonných zástupců a důstojné prostředí, ve kterém  vykonávají  svou práci. Rozhodují o metodách a postupech při plnění vzdělávacích cílů školy. Učitelky jsou povinny komunikovat  s rodiči a reagovat na jejich připomínky, dotazy vhodným a slušným způsobem.

14. Zacházení s majetkem školy- děti jsou vedeny k ochraně majetku všemi zaměstnanci školy. Prevence probíhá v rámci programu školy. V případě poškození majetku bude záležitost projednána se zákonným zástupcem a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratší době.

15. Prevence sociálně patologických jevů:  podporujeme utváření kladných vztahů k jinému dítěti či dospělému  vedeme děti ke zdravým životním návykům a postojům pěstujeme v dětech osobní pohodu a pohodu prostředí, v němž žijí  rozvíjíme vyjadřování svých citů, dojmů a prožitků upevňujeme základní společenské návyky a dovednosti ve spolupráci s rodinou rozvíjíme citlivý vztah k přírodě, společně s dětmi odsuzujeme vandalismus vedeme děti k uvědomění si svých práv ve vztahu k druhému dítěti a přiznávat stejná práva druhým dětem vedeme děti ke vzájemnému respektování  dodržujeme s dětmi dohodnutá pravidla vzájemného soužití v MŠ učíme děti bránit se projevům násilí, ubližování a ponižování

16. Podmínky zajištění bezpečnosti dětí –všechny pracovnice školy dbají na bezpečnost dětí během celého pobytu dítěte v MŠ  Učitelky poučují děti o nebezpečí, která mohou nastat při různých aktivitách dětí, kde se mají chovat opatrně, při pobytu v umývárně či WC je – li mokrá podlaha. Děti jsou informovány o své bezpečnosti při pobytu venku. Pobyt venku probíhá buď na školní zahradě , nebo formou vycházek po okolí MŠ.Bezpečnost dětí  zajišťují učitelky, věnují trvalou pozornost všem dětem, mají o nich přehled, průběžně kontrolují počet dětí. Při vycházkách mimo areál školní zahrady kdy počet dětí v první třídě překročí 20, odchází určené děti do druhé třídy, ve které je počet dětí menší.Tak, aby učitelka při vycházce mimo areál školní zahrady měla nejvíce 20 dětí. Při náročnějších výjezdových aktivitách v průběhu roku, vykonávají pomocný dozor provozní pracovnice.

17.Ředitelka MŠ zajišťuje kladné veřejné vztahy – s rodiči, s pracovníky OÚ, s pedagogy ZŠ Oleška a ostatními partnery MŠ. Pracovnice školy se snaží vytvářet klidnou a příjemnou atmosféru v MŠ. Případné stížnosti řeší ředitelka školy.

18.Vybavení dítěte do MŠ-  nazouvací podepsané bačkory, vhodné oblečení do třídy – jednu vrstvu, náhradní spodní prádlo, pyžamo,zubní kartáček a pastu – doplńovat podle potřeby, pláštěnku, holinky, papírové kapesníky, v letních měsících sluneční brýle, pokrývku hlavy, krém na opalování.Batoh na páteční výměnu špinavých věcí. Výměna pyžama je stanovena jednou za 14 dní.

19. Vnitřní režim školy -  1. třída

6,30 – 8,30  scházení dětí, pracovní aktivity se skupinou
8,30 -  8,50 dopolední svačina
8,50 – 9,20 společné aktivity různého zaměření
9,20 – 9, 35 zdravotní cvičení
9,35 -9,55 příprava předškoláků, skupina MD -  hry
9,55 – 11,45 pobyt dětí venku
11,45 – 12,00 hygiena , příprava na oběd
12,00 – 12.30 oběd
12,30  - 12,45 čištění zubů , příprava na odpočinek
12,45 – 13,45 odpočinek dle potřeb dětí, náhradní aktivity dětí , které neusínají
13,45 -  14,15 vstávání ,hygiena úprava zevnějšku
14,15 - 14,30 podávání odpolední svačiny
14,30 – zájmové činnosti dětí pobyt na školní zahradě

Vnitřní režim školy  – 2. Třída
6,30 – 7,30  scházení dětí v první třídě, volné aktivity dětí
7,30 – 8,00 odvádění dětí paní učitelkou Vydrovou, hravé aktivity ve třídě mladších dětí
8,00 -8,30 hygiena,svačina
8,30 -  9,00 výchovně –vzdělávací aktivity dětí
9,00 -  9,20 ranní cvičení, zdravotní cviky, tělovýchovná chvilka
9,20 – 9,45 hygiena , příprava na pobyt venku
9,45 -  11,15 pobyt venku, vycházka , pobyt na zahradě mateřské školy
11,15 – 11,3 hygiena příprava na odpočinek
11,30 – 12,00 oběd
12,00 – 12,30 čištění zubů,  hygiena, příprava na odpočinek
12,30 – 14,00 četba pohádky odpočinek
14,00 – 14,30 odpolední svačina
14,30 -  15,12 odpolední zájmová činnost
15,12 -  16,00 přechod do první třídy, předání dětí  , činnosti dle volby dětí ve třídě, na zahradě MŠ
                                      

Rodiče vybaví  své dítě vhodným oblečením vzhledem k předpovědi počasí, děti se denně převlékají po návratu z pobytu venku do jiného oblečení, v kterém se pohybují uvnitř MŠ,  v letních měsících jsou nutné sluneční brýle, opalovací krém s vhodným UV faktorem, rodiče sledují , zda děti mají dostatek zubní pasty a opotřebovanost zubního kartáčku . Také zásoba papírových kapesníčků je důležitá. Výměna pyžama je stanovena jedenkrát za 14 dní, pokud nedojde k znečištění.                                                                                                                                                              

Zákonní zástupci zajistí ,že dítě dochází do MŠ upravené. Rodiče dbají na to , aby děti nenosily do školy žvýkačky, bonbony, bez předchozí domluvy s učitelkou – oslava  svátku , narozenin, zbytečné věci a hračky, pokud nejsou součástí daného výchovně- vzdělávacího programu.                                                 

Končí platnost řádu z 14.4. 2011

Vypracovala ředitelka MŠ:  Alena Bečvaříková  

Školní řád nabývá platnosti dne 1. 9, 2012